Pravidla

Základní ustanovení

 • Pravidla uvedená níže platí pro závody, které jsou součástí Czech Downtown Series
 • Downtown (dále jen “DT”) je závod jednotlivců na čas. Závod se jede z místa startu do místa cíle položeného v nižší nadmořské výšce.
 • Pro závody v DT jsou povoleny pouze jízdy jednotlivých závodníků na čas.
 • Závod se skládá ze dvou jízd
 • Výsledek závodníka do konečného pořadí je určen lepším časem z obou jízd. Pouze při závodě Mistrovství ČR (dále jen “MČR”) se jako výsledný počítá čas ze druhé (finálové) jízdy.
 
 
Klasifikace, identifikace a registrace závodníků
 
 
Klasifikace
 
 • Minimální věková hranice pro účast v závodě DT je stanovena na 9 let.
 • Pro účast závodníka do 15 let musí být na závodě fyzicky přítomný zákonný zástupce závodníka.
 • Pro účast závodníka od 15 do 18 let musí na prezenci v den závodu předložit platné a vyplněné “Prohlášení odpovědnosti na vlastní nebezpečí pod 18 let”. Ke stažení zde.
 • Pro účast závodníka nad 18 let musí na prezenci v den závodu předložit platné a vyplněné “Prohlášení odpovědnosti na vlastní nebezpečí nad 18 let”. Ke stažení zde.
 • Věková kategorie je dána rokem narození.
 
Rozdělení věkových kategorií a licence
 
 • do 19 let Junior
  • povinná licence Český svaz cyklistiky
  • nedovrší v daném roce 19 let
  • POZOR - do 15 let věku závodníka musí být na závodě fyzicky přítomný zákonný zástupce 
 • 19 - 29 let Elite
  •  povinná licence Český svaz cyklistiky
  • dovrší v daném roce 19 až 29 let
 • od 30 let  Masters
  • povinná licence Český svaz cyklistiky
  • dovrší v daném roce 30 nebo více let
 • Open – nelicencovaní závodníci – bez rozdílu věku
 • Ženy - kategorie pro všechny závodnice bez rozdílu věku
 • Kategorie budou vypsány při účasti minimálně 4 závodníků, s výjimkou kategorie Ženy, kde na vypsání samostatné kategorie stačí účast 3 závodnic. Závodníci z případných nevypsaných kategorií budou závodit v kategorii Open.
 • V průběhu série daného roku nelze měnit kategorii, ve které budete závodit. Tzn. v takové kategorii v jaké odjedete první závod, v té budete na další závody téhož roku.
 • Vítěz kategorie Open celé série automaticky startuje následující rok v jemu příslušné licencované kategorii. Licenci mu pro daný rok hradí Czech Downtown Series. Pokud se ve zmíněném roce neumístí na jednom z pěti nejlepších umístění, může další rok startovat opět v kategorii Open.
 
Registrace závodníků
 
 • Závodníci se registrují do závodu pouze pomocí internetových stránek celé serie - czechdt.cz/registration.php
 • Na místě nebude možné se registrovat.
 • Závodník je povinen uhradit organizátorovi startovné v určené výši a to dle podmínek uvedených při registraci.
 • Startovné musí být připsáno na účet pořadatele nejpozději 4 dny před konáním závodu.
 • Registrace je platná až po včasném uhrazení celé částky na účet pořadatele. Závodník nemá nárok na vrácení již uhrazeného startovného.
 
Prezence a identifikace závodníků na místě
 
 • Prezence bude na místě otevřena podle možností a harmonogramu daného závodu.
 • Na prezenci bude nutné odevzdat pravdivě vyplněné a platné “Prohlášení odpovědnosti na vlastní nebezpečí” v různých zněních dle věku závodníka.
 • Pro účast závodníka do 15 let musí být na závodě fyzicky přítomen zákonný zástupce závodníka.
 • Po kontrole všech údajů vyplněných v registraci a odevzdání potřebných dokumentů bude závodníkovi přidělena tabulka se startovním číslem, která jezdce opravňuje ke startu v závodě.
 • Startovní čísla se vydávají vzestupně podle toho kdy se závodník přihlásí na samotné prezenci. Tzn. kdo dřív přijde, má nižší start. číslo. Start. čísla se nedají rezervovat ani vybírat.
 • Startovní tabulku s číslem si musí jezdec připnout na řídítka. Celé startovní číslo musí být po dobu závodu čitelné.
 • Pouze organizátor má právo umístit reklamní text na tabulku se startovním číslem
 • Závodník nesmí tabulku se startovním číslem nijak řezat, stříhat ani jinak upravovat. Výjimky mohou být minimální úpravy po dohodě s pořadatelem, a to pouze v případě, že tabulka se startovním číslem překáží v ovládání kola a zároveň nesmí být snížena čitelnost startovního čísla.
 
 
Trať
 
 • Závod se koná na uzavřené trati. V případě nutnosti vedení tratě přes neuzavřenou komunikaci musí být místo křížení tratě a dopravní komunikace řízeno členem bezpečnostních složek (policie).
 • Trať DT musí vést minimálně z 60% městskou zástavbou.
 • Trať DT musí vést převážně z kopce. Úseky s pozitivním převýšením nesmí překročit 2% délky tratě.
 • Trať musí být označena po celé své délce z obou stran, nejlépe plastikovou páskou, tak, aby nedocházelo k nejasnostem ve vedení tratě.
 • V úsecích trati, kde je to nezbytné pro zachování bezpečnosti, je nutno použít ochranné balíky slámy, matrace apod. Tato opatření nesmí omezit sjízdnost trati. Kolíky, které vytyčují závodní trať, nesmí být kovové a nesmí být upevněny proti směru jízdy závodníků. Dřevěné mosty a rampy musí být v případě hrozícího deště pokryty protiskluzovým povrchem (např. pletivo, dřevěné příčky atd.).
 • Ve zvlášť nebezpečných místech může být jako záchytné prostředky použito záchranných sítí.
 • V cíli musí být dostatečný výjezdový prostor s ohledem na možnou rychlost závodníka.
 
 
Bezpečnost
 
 
První pomoc
 
 • Zdravotní službu zajišťují minimálně dva zdravotníci a jeden sanitní vůz. Všichni členové zdravotní služby musí být viditelně a jednotně označeni.
 • Zdravotní služba musí být přítomna po celou dobu tréninku a závodu, po dobu nepřítomnosti zdravotníků a po dobu nepřítomnosti sanity musí být závod přerušen.
 • Bezpečnostní systém musí být zajištěn tak, aby v kterémkoliv místě trati byl možný zásah zdravotnické pomoci do 15 min.
 
Návykové látky
 
 • Závodník nesmí být v době tréninku a závodu pod vlivem žádné návykové, nebo omamné látky.
 
Komunikační systém
 
 • Komunikačním systémem musí být vybaven minimálně organizátor na startu, v cíli a člen záchranné služby.
 
 
Povinnosti závodníka
 
 
Výstroj
 
 • Všechna horská kola, použitá v závodech DT musí být poháněna pouze lidskou silou.
 • Všechna horská kola, použitá v závodech DT musí být vybavena dvěma, na sobě nezávislými, brzdami.
 • Je zakázáno používat pneumatiky vybavené kovovými hroty nebo bodci
 
Bezpečnostní výbava
 
 • Pro závody DT jsou závodníci povinni nosit cyklistickou přilbu (výrazně se doporučuje přilba s chráničem brady, nebo motokrosová přilba) a chrániče kolen. Doporučuje se pevný chránič páteře, loktů a celoprstové rukavice.
 • Závodníci mladší 18 let jsou povinni nosti integrální přilbu s brýlemi, chránič páteře, chránič loktů a kolen a celoprstovými rukavicemi.
 • Helmy s kamerami jsou povolené během tréninku, kvalifikační i finálové jízdy.
 • Úřadující mistr české republiky je povinen startovat do finálové jízdy v dresu mistra české republiky.
 • Závodník při pohybu mimo závodní trať musí dodržovat všechny zákony pro pohyb na pozemních komunikacích.
 • Závodníci se mohou zúčastnit závodu na horském kole, které si předem zkontroluje. Závodník ručí za své kolo, které musí být v dobrém technickém stavu bez vědomých poškození (zejm. prasklin na rámu a komponentech).
 
 
Trénink
 
 • Minimálně 2 hodiny před závodem musí být trať k dispozici jezdcům pro trénink.
 • Na trénink je přímo vyhrazený čas v harmonogramu závodu. Na trati není trénink povolen v průběhu celého závodu.
 • Závodník je povinen absolvovat alespoň jednu treninkovou jízdu.
 • Závodník je povinen být při tréninkové jízdě stejně tak jako při kvalifikační a finálové jízdě označen přiděleným závodním číslem.
 • Závodník musí 15 minut před začátkem závodu absolvovat na startu tzv. riders meeting, kde pořadatel seznámí jezdce s důležitými informacemi.
 • Na trať pustí organizátoři jezdce ve chvíli, kdy budou všechny prvky tratě zkontrolovány, traťový komisaři připraveni na svých místech a bezpečnost bude ve stavu – připraveno. Trať bude zkontrolována a otevřena předjezdci, kteří zároveň upoutají pozornost diváků. To stejné se týká i samotných závodních jízd.
 
 
Průběh závodu
 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit závod z jakéhokoliv důvodu.
 • Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele.
 • Pokud traťový komisař dává signál k zastavení jezdce a zároveň píšťalkou je závodník povinen okamžitě ukončit jízdu.
 • Závodník musí projet celou trať tak, jak je vyznačena. V případě vyjetí mimo vyznačenou trať se musí vrátit v místě vyjetí, pokud ne, tak se mu jízda nezapočítá.
 • Zkracování tratě bude trestáno diskvalifikací.
 • Do závodu startují závodníci v časových intervalech určených pořadatelem.
 • Pokud jezdec nebude včas připraven na startu, je jeho jízda anulována a nemá šanci na náhradu.
 • Na start kvalifikační jízdy se závodníci řadí podle přidělených startovních čísel od nejnižšího.
 • Na start finálové jízdy se závodníci řadí podle pořadí kvalifikační jízdy od nejpomalejšího.
 • V kvalifikační i finálové jízdě se startuje dle kategorií a to v pořadí: ženy, masters, open, juniori, elite
 • Je-li závodník během závodu dojet za ním startujícím závodníkem, musí mu uvolnit v bezpečném místě cestu.
 • Závodník, který z jakéhokoli důvodu nemůže dokončit závodní jízdu, musí okamžitě uvolnit celou šířku tratě a informovat organizátora závodu, pokud mu to zdravotní stav dovoluje.
 

 
Bodové hodnocení
 
 • Závodníci jsou hodnoceni v jednotlivých kategoriích podle následují tabulky.
 • Výsledné hodnocení celé Czech Downtown Series je získáno součtem bodových hodnocení ve všech závodech - žádný výsledek se neškrtá.
 
Vyloučení ze závodu
 
 • Pořadatel závodu si vyhrazuje právo vyloučit závodníka ze závodu pokud nebude splňovat alespoň jednu z výše uvedených podmínek pravidel závodu.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Informace o cookies